ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการ อบรรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-1 6.30 น. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้จัดทำโครงการ อบรรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คนเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์รับรู้ แนวทางปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ เนื่องจากการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดได้บ่อยครั้ง ฉะนั้น ปฏิบัติการช่วยชีวิตที่กระทำอย่างทันที และถูกต้อง จะช่วยให้สมอง ไม่ขาดเลือด และสามารถกลับมาฟื้นเป็นปกติได้ เนื่องจากอุบัติการณ์เหล่านี้ มักเกิดนอกโรงพยาบาล เช่น ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ฉะนั้นการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีนั้น จึงต้องเป็นการช่วยจากญาติมิตร คนใกล้ชิด หรือผู้ร่วมงาน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องสามารถทำการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติการช่วยชีวิตที่กระทำอย่างทันทีและถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย