ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกผู้ป่วย(ESI Triage )โดย พญ.กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์ 
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกผู้ป่วย(ESI Triage )ให้แก่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านตาก โดยวิทยากร พญ.กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์ แพทย์เวชศาตร์ฉุกเฉินจากรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง โรงพยาบาลบ้านตาก