ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 
คุณภูมิศักดิ์ ดำรงกิตติกุลบริจาคเงิน 450,000 บาทและคุณณัฐพงษ์ ชวาลรัตนสกุล จำนวน 50,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ ต้องขอขอบคุณคุณอรอุษา ธรรมขัน (ร้านชลอแอร์)ที่เป็นสะพานบุญแนะนำและในนามคนบ้านตากต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเมตตาต่อผู้รับบริการ