ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม สู้ไวรัสโคโรน่า 
ทีมงานเชิงรุก จากงานสุขาภิบาล ลงพื้นที่ในตำบลตากออก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ออกประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสนับสนุน การล้างมืออย่างถูกขั้นตอน การทำความสะอาดรีสอร์ท ที่พัก ให้ผู้ประกอบการได้มีความรอบรู้ ในการป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส อย่างเป็นระบบ ให้เกิดความมั่นใจของผู้มารับบริการ ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี