ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม มอบบัตรประจำตัวการผ่านอบรมของทีมกู้ชีพ กู้ภัย 
วันศุกร์ทีี 27 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก มามอบบัตรประจำตัวการผ่านอบรมของทีมกู้ชีพ กู้ภัย ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่จะสามารถเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ท่านได้ชื่นชมขุนพล 42 คน **รุ่นแรกต้องขลัง***ที่ขึ้นทะเบียนเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.บ้านตากประกอบด้วย มูลนิธิครูบาพาน 8 คน,. อบต.สมอโคนล อบต.ท้องฟ้า 6 คน อบต.ตากออก2 คน ,เทศบาลบ้านตาก 5 คน, มูลนิธิตากร่วมใจฯทุ่งกระเชาะ 3 คน ,สมาคมกู้ภัยตากสามัคคี 1 คน รพ.บ้านตาก 2 คน ขอบคุณท้องถิ่นทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง