ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่2 ขอมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อแสดงว่า เป็นบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น สาขาผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 และทางโรงพยาบาลบ้านตากบังได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลบ่านตาก ได้ผ่านเกณฑการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลระดับดี ในปีงบประมาณ 2562