ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โรงพยาบาลบ้านตาก รับการประเมิน PA 
วันพุธที 28 สิงหาคม 2562เวลา เวลา08.00-12.00 น ที่ห้องประชุมสุนทร นพ.จรัล จันทมัตตุกาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากและคณะได้มาประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Agreement :PA) ของCUP บ้านตาก โดยมีนายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก,ภก.วรุตม์ อ๊อดทรัพย์ รองผู้อำนวยการรพ.บ้านตากและ คณะจนท.คป.สอบ้านตาก รับการประเมิน ในการนี้ได้รับรู้ถึงผลระดับของการการประเมิน พบข้อบกพร่องหรือส่วนขาดขอขอบคุณคณะผู้ประเมินทุกตัวชี้วัดที่ได้แนะนำได้รับทราบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานในปี2563 ต่อไป