ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเมินมาตรฐานงานอาชีวอนามัยในชุมชน 
สคร.เขต 2 พิษณุโลก ได้มาติดตามและประเมินการทำงานตามมาตรฐานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชน ของโรงพยาบาลบ้านตาก วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทีมของเราพร้อมในการรับประเมินแล้ว