ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (รอบ 11 เดือน)