ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ตรวจสุขภาพคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอำเภอบ้านตาก2562 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลบ้านตากได้ให้บริการตรวจสุขภาพ ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก คณะครูตลอดจนนักศึกษา จำนวน 404 ราย ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ขอขอบพระคุณที่ทางวิท ยาลัยได้มอบความไว้วางใจในดูแลสุขภาพของบุคคลกรและนักศึกษาให้แก่ โรงพยาบาลบ้านตากและ หวังว่าในโอกาสหน้าทีมงานของเรา จะได้มีโอกาสมาให้บริการอีกครั้งในปีถัดไป