ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โรงพยาบาลบ้านตาก รับการตรวจราชการรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๒ และคณะ ได้มีกำหนด ตรวจราชการระดับกระทรวง จังหวัดตากรอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่อำเภอบ้านตาก ในครั้งนี้ โดยมีแพทย์หญิง ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ประธาน คป.สอ.บ้านตาก และคณะให้การต้อนรับ ได้บรรยาย และสรุปปัญหาสุขภาพ และสาธารณสุขสำคัญของหน่วยงาน ตลอดจนปัญหา และ อุปสรรค ที่ทำให้ การดำเนินงานบรรลุผลได้ยาก รวมทั้งผลสำเร็จของงาน ของอำเภอบ้านตาก ณ ห้องประชุม สุนทร – ทัศนีย์ เทียนทอง คณะเจ้าหน้าที่ทุกคนขอขอบคุณกับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการทำงานในครั้งนี้