ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ทักษะชีวิตในเยาวชน 
งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลบ้านตาก มีความห่วงใยและใส่ใจในเรื่องของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการ"ทักษะชีวิตในเยาวชน" ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 คือรร.บ้านตาก"ประชาวิทยาคาร",รร.บ้านตากประถมศึกษาและรร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการฯได้มีทักษะชีวิตในด้านสุขภาพจิต เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ รู้จักทักษะปฏิเสธในเรื่องเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 แห่งที่ได้ให้การสนับสนุนให้เกิดดำเนินการราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้