ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergancy Medicai ResponderEMR) 
โรงพยาบาลบ้านตากได้จัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergancy Medicai ResponderEMR) เครือข่ายอำเภอบ้านตาก รุ่นที่ 1 วันที่ 24- 28 มิถุนายน 2562 และ รุ่นที่ ๒ วันที่ 8- 12 กรกฎาคม 2562 จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมช่อม่วง โดยรับการสนับสนุนจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เห็นความสำคัญของการอบรมในหลักสูตรฯดังกล่าวนี้ โดยคาดว่าเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้ประสบเหตุในพื้นที่ อำเภอบ้านตากจะได้รับการช่วยเหลืออย่าง ถูกต้อง รวดเร็วตามมาตรฐาน แน่นอน