ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเมินและรับรองรพ.สต. ติดดาว 
สสจ.ตากได้มีการประเมินและรับรองรพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด ณ รพ.สต. จำนวน 15 แห่งในอำเภอบ้านตาก ระหว่างวันที่27- 31 พฤษภาคม 2562 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีชื่อเรียกวา่ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งการนี้ประเมินครอบคลุมยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขคือความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นการทำงานเชื่อมกับ หน่วยบริการแม่ข่ายได้แก่โรงพยาบาลชุมชน และประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานในชุมชน อย่างไร้รอยต่อ นอกจากน้้มีการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน ในชุมชนได้แก่ระบบป้องกันควบคุมโรคระบบส่งเสริมสุขภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบคุ้มครองผู้บริโภค และระบบธรรมาภิบาล สุดท้ายหวังไว้ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของรพ.สต.ติดดาว