ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ยินดีต้อนรับ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรใหม่ มีความรู้ความเข้าใจใจการทำงาน โดยมีกิจกรรมการปฐมนิเทศและศึกษาดูงานสถานที่ปฏิบัติงานจริงตามโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดตาก ซึ่งแบ่งช่วงของการจัดกิจกรรมเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ รอบแรก ปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรอบสอง ศึกษาดูงานสถานปฏิบัติ วันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มาดูงานที่ โรงพยาบาลบ้านตาก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีแพทย์หญิงเพชรลดา จันทร์ศิริโยธิน เป็นประธานในการต้อนรับ ครั้งนี้