ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น 
ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทีม ENV โรงพยาบาลบ้านตาก จัดอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน - 23 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น. อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น ( เจ้าหน้าที่ใหม่ , ตัวแทนจากทุกหน่วย , เจ้าหน้าที่. ผู้ชาย ) ห้องประชุมช่อม่วง - 24 พ.ค. 62 เวลา 13.30 - 16.30 น. ซ้อมแผนอัคคีภัย โดยสถานการณ์สมมุติ (ทุกหน่วยงานเข้าร่วมซ้อมแผนตามแนวทางการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล) หลังซ้อมแผนขอเชิญผู้เข้าร่วมซ้อมแผนสรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะที่ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบ้านตากจัดอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการรับมือต่อ สถานการณ์ ไม่คาดคิด ที่เกิดจากอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยต่อโรงพยาบาลและตัวเจ้าหน้าที่