ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุม WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019 
พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ตัวแทนกรรมการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลงานวิชาการ Oral presentation หัวข้อ "การพัฒนาระบบการดูแลโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่ออำเภอบ้านตาก(The Development of Stroke Seamless Care in Bantak district)"