ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการส่งเสริมและป้องกันปัยหาสุขภาพจิต 
งานบริการสุขภาพจิต รพ.บ้านตากอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายอาสามัคร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อม่วง โดยคาดหวังให้เครือข่ายจากตัวแทนครอบครัวสามารถคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตได้อย่างทันถ้วงที