ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมสรุปผลงาน 6 เดือน ปี2562 
วันที่ 29 เมษายน 2562 , วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลบ้านตากได้จัดการประชุมสรุปผลงาน เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62 ) ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนา เร่งรัดผลงานให้บรรลุวัตถุประสงอันจะส่งผลดีต่อประชาชนและผู้รับบริการต่อไป