ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ 
วันที่ 5 เมษายน 2562 รพ.บ้านตากได้มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ จราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานที่หลักกีโลเมตรที่ 541 บ้านสมอโคน ( หน้าร้านประนอมเฟอร์นิเจอร์ ) เพื่อให้บุคลากรในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในบทบาทการช่วยเหลือ และ บริหารจัดการร่วมกับทีมของโรงพยาบาลและทีมอื่นๆ ได้เป็นแนวเดียวกันขอขอบพระคุณเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้ให้ความร่วมมือซ้อมแผนครั้งนี้ให้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี