ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม KICK OFF อำเภอบ้านตาก รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว ๕ ดี 
KICK OFF อำเภอบ้านตาก รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว ๕ ดี บ้านตาก WOW...WOW...WOW... ติดดาวคุณภาพ 5 เมษายน2562 แพทย์ใหญ่ นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุกาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน KICK OFF อำเภอบ้านตาก ก้าวสู้มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว ๕ ดี ณ รพ.สต.แม่สลิด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น บริหารดี ประสานดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี โดยมี พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุข ในเขตอำเภอบ้านตาก และ คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทั้ง 15 แห่ง ในเขตอำเภอให้การต้อนรับ โดยมีการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข ตามมาตรฐาน 5ดาว ๕ดี อันจะส่งผลยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น