ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ลานธรรมนำสุข 
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ชมรจริยธรรมได้ดำเนินตามแนวครรลองวิถีพุทธ ด้วยการนิมนต์พระภิกษุมารับบิณฑบาตร จากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการตลอดจนเจ้าหน้าที่