ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายระบบสุขภาพ 
วันที่ 15 มีนาคม2561ณ ศูนย์การประชุมIMPACT FORUM เมืองทองธานี เป็นวันที่เครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอบ้านตากมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเราได้เข้าร่วมในงานพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอโดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัด กระทรวงมหาดไทยและนพ.กิตตินันท์ อรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งนี้อำเภอบ้านตากเป็น1ใน48อำเภอจากทั่วประเทศเท่านั้นโดยความสำเร็จในเบื้องต้นเป็นผลงานในเรื่อง"ผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้ป่วยStroke และบ้านตากเมืองสะอาด"การร่วมมือร่วมแรงของทุกภาคส่วนในอำเภอบ้านตาก นี้จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ เหนืออันใดคือ ความสุขของประชาชน