ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับการเยี่ยมHAIT 
นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้รับการเยี่ยมสำรวจจากน นพ.ชุษณะ มะกรสาร ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ และ รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ ซึ่งเป็นทีมทีมเยี่ยมเสริมพลัง HAIT ภายหลังจากการเยี่ยมในครั้งนี้ ทีมITได้รับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณกับสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศของกัลยาณมิตร