ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม บริการตรวจวัดการได้ยินของผู้สูงอายุ 
มูลนิธิสงเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้บริการตรวจวัดการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดตากอ. วังเจ้า อ.เมือง,อ.สามเงาและอ.บ้านตาก ซึ่งได้รับการประสานงานอดีตสว.ชรินทร์ หาญสืบสายได้พาทีมงานจาก รพเ.มตตาประชารักษ์ นครปฐมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธผลการตรวจหู และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มาให้บริการ . รพ.บ้านตาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยิน อ.สามเงาและอ.บ้านตาก สรุปผลการให้บริการดังนี้ ตรวจหูทั้งหมด 101 คน ได้เครื่องช่วยฟังทั้งหมด 45 คน แบ่งเป็น -ตากออกตรวจ 39 คน ได้เครื่อง 15 คน -ทุ่งกระเชาะตรวจ 2 คน ได้เครื่อง 2 คน -แม่สลิดตรวจ 11 คน ได้เครื่อง 9 คน -เกาะตะเภาตรวจ 18 คน ได้เครื่อง 5 คน -ตากตกตรวจ 2 คน ได้เครื่อง 2 คน -สมอโคนตรวจ 3 คน ได้เครื่อง 1 คน -ท้องฟ้าตรวจ 1 คน ได้เครื่อง 1 คน -สามเงาตรวจ 19 คน ได้เครื่อง 7 คน -วังหินตรวจ 5 คน ได้เครื่อง 3 คน -แม่สอดตรวจ 1 คน ครั้งนี้ตรวจวัดการได้ยิน ทำพิมพ์หู ear mold) ให้ผู้ที่สมควรใช้เครื่องช่วยฟัง ครั้งที่2 เป็นการใส่เครื่องที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินที่วัดไปแล้วซึ่ง ทีมงานจะกลับมาใส่เครื่องให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ไปประมาณ 2- 3 สัปดาห์ ขอขอบพระคุณทีมงานจากมูลนิธิสงเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ได้มาให้บริการประชาชนในคร้ั้งนี้เป็นอย่างสูง