ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับการประเมินแหล่งฝึกหลักสูตรอาสาการแพทย์ฉุกเฉิน. 
วันพฤหัสบดีที่17 มกราคม 2562 พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาก และคณะได้มีโอกาสต้อนรับทีมอาจารย์ผู้ประเมินแหล่งฝึกหลักสูตรอาสาการแพทย์ฉุกเฉิน.จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เตรียมรองรับการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการงานแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วย1669) ปีงบประมาณ2562. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และนโยบายชาติ นโยบายกระทรวง สธ..นโยบายเขต..นโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านตาก