ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม "โครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ" 
ทีมงานแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การตรวจรักษาสุขภาพพระสงฆ์จาก"โครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ" ที่อาพาธเจ็บป่วยในการจาริกเดินทาง เมื่อวันที่ 4มกราคม 2562 และขอให้พระภิกษุจำนวน 800 รูปไที่ด้จาริกธุดงค์จาก พระธาตุกองมูแม่ฮ่องสอนถึงวัดผ่าซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างปลอดภัยทุกรูปด้วยเทอญ