ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ถวายกระเช้ายาสมุนไพรโรงพยาบาลบ้านตาก 
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ผู้อำนวยการพ.บ้านตาก เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายกระเช้ายาสมุนไพรโรงพยาบาลบ้านตาก ณ วัดราชบพิตร