ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รณรงค์สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์เทิดพระเกียรติฯ 
พวกเราชาวรพ.บ้านตากร่วมรณรงค์สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา รวมทั้งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอันงดงามโดยแต่งกายตลอดเดือนเมษายน