ITA

เรื่อง ดาวน์โหลด
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือกรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 24 หน่วยมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนตความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านสุจริต แก่เจ้าหน้าที่
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือกหารวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานของหน่วยงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงบริหารของหน่วยงาน
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาจตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภาระกิจหลัก
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลัก
EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจหลัก
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB2
EB1.3
EB1.2
EB1.1
แผนวัสดุประจำปี 2562
บันทึกเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์
บันทึกเผยแพร่คำสั่งปิด-ปลด การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสาร จัดซื้อ จัดจ้าง
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑
รูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานพัสดุ ปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
ขออนุญาตขึ้นเว็บโรงพยาบาลบ้านตากเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน
หนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร1 มิ.ย.2561
แบบสขร1 พ.ค. 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อ
แบบสขร 1 เม.ย. 2561
ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA
แบบสขร1 มี.ค. 2561
แบบสขร1 ก.พ. 2561
แบบสขร1 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องซักสลัดผ้า ขนาด 60 ปอนด์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ตึกชาย
แบบสขร1 ธ.ค. 2560
แบบสขร1 พ.ย. 2560
แบบสขร1 ต.ค. 2560
ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเวปไซต์
ขออนุญาตประกาศเผยแพร่เอกสารในweb รพ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
คำสั่งคกก.และคณะทำงานITA
แผน70%ปี61
แผน20%ปี61
แผน10%ปี61
คู่มือการจัดทำแผนสุขภาพและแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านตาก ปี ๒๕๖๑ (๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐