ITA

เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑
รูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานพัสดุ ปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
ขออนุญาตขึ้นเว็บโรงพยาบาลบ้านตากเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน
หนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร1 มิ.ย.2561
แบบสขร1 พ.ค. 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อ
แบบสขร 1 เม.ย. 2561
ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA
แบบสขร1 มี.ค. 2561
แบบสขร1 ก.พ. 2561
แบบสขร1 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องซักสลัดผ้า ขนาด 60 ปอนด์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ตึกชาย
แบบสขร1 ธ.ค. 2560
แบบสขร1 พ.ย. 2560
แบบสขร1 ต.ค. 2560
ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเวปไซต์
ขออนุญาตประกาศเผยแพร่เอกสารในweb รพ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
คำสั่งคกก.และคณะทำงานITA
แผน70%ปี61
แผน20%ปี61
แผน10%ปี61
คู่มือการจัดทำแผนสุขภาพและแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านตาก ปี ๒๕๖๑ (๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐