Download เอกสารต่างๆ

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
รายการยาสมุนไพร 17 ม.ค. 2562
แผนพชอ2562 21 ธ.ค. 2561
ประกาศลด ละ เลิกโฟมบ้านตาก2 21 ธ.ค. 2561
แบบประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 21 ธ.ค. 2561
นำเสอนพชอ61 21 ธ.ค. 2561
สรุปผลพชอ61 21 ธ.ค. 2561
นำเสนอ สาธารณสุขนิเทศน์ 1 สิงหาคม 2561 ครั้ง2-2561-1 1 ส.ค. 2561
ข้อมูลโภชนาการอาหารว่าง 31 ก.ค. 2561
เอกสารนำเสนอทีมประเมินติดตามกำกับ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เขตสุขภาพที่ 2 8 มิ.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติการควบคุมวัณโรค 29 มี.ค. 2561
เอกสาร ผอ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ 29 ม.ค. 2561
เอกสารนำเสนอ HA&DHSA 2 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุม กบร. 3 ต.ค. 2560 3 ต.ค. 2560
ระเบียบวาระกบร. 3 ต.ค. 2560 3 ต.ค. 2560
ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 2 4 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมคป.สอ.บ้านตาก 12 มิ.ย.60 10 ส.ค. 2560
เอกสารการประชุม กบร. 8 ส.ค. 60 8 ส.ค. 2560
ระเบียบวาระ กบร.ส.ค.60 8 ส.ค. 2560
สรุปผลงานทีมคร่อม ปี 60 1 ส.ค. 2560
เอกสารสรุปผลงาน ปี 2560 25 ก.ค. 2560
เอกสารกบร. 17 ก.ค. 60 25 ก.ค. 2560
รายงาน กบร.6 มิ.ย.60 19 ก.ค. 2560
ระเบียบวาระ กบร.19 ก.ค.60 19 ก.ค. 2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ปี 2560 จังหวัดตาก 13 ก.ค. 2560
สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 13 ก.ค. 2560
bantak Green and Clean Hospital มิ.ย.60 28 มิ.ย. 2560
เอกสารการประชุม คปสอ.บ้านตาก 12 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 2560
เอกสารการประชุม กบร. 6 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 2560
รายงานการประชุม คปสอ มีค 60 12 มิ.ย. 2560
เอกสาร คปสอ. 12 มิ.ย. 60 12 มิ.ย. 2560
เอกสารกบร. 6 มิ.ย. 60 6 มิ.ย. 2560
รายงานกบร. 24 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2560
DHSA รพ.บ้านตาก 2 พ.ค. 2560
DSHA รพ.สต.ยางโองน้ำ 2 พ.ค. 2560
DHSA รพ.สต.ห้วยพลู 2 พ.ค. 2560
DHSA รพ.สต.แม่สลิด 2 พ.ค. 2560
ไฟล์นำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่2 16 มี.ค. 2560